Kallelse till Årsmöte 2023

Kallelse

Härmed kallas Du till årsstämma i Askerön / Säckebäck Fiber EK.

Vi kommer att behandla bland annat uppföljning av budget för 2023 och fastställande av budget för 2024.

  Plats: Stala Bygdegård
  Tid: Söndag den 23:e april 2023 klockan 11.00

  Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
  3. Godkännande av röstlängden
  4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
  5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
  6. Fastställande av dagordningen
  7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
  8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust
  9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
  10. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
  11. Propositioner som skall tas upp på stämman
  12. Motioner som skall tas upp på stämman
  13. Verksamhetsplan
  14. Beslut om årsavgift och andra avgifter
  15. Val av ordförande
  16. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
  17. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
  18. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer varav en skall vara sammankallande
  19. Övriga frågor
  20. Mötets avslutande

  Väl mött
  Styrelsen